DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

  • Dịch vụ kênh thuê riêng (còn gọi là leased line): là dịch vụ cho thuê đường truyền dẫn vật lý dùng riêng để kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại hai hay nhiều địa điểm cố định khác nhau với các tốc độ khác nhau.
    • Trong nước: TDM/SDH (tiêu chuẩn), EoSDH (đặc thù).
    • Quốc tế: IPLC (SDH), IEPL (EoSDH).
  • Dịch vụ VPN: Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN-Virtual Private Network): là dịch vụ kết nối các mạng (LAN tại các văn phòng, chi nhánh….) của một doanh nghiệp, tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất thông qua cơ sở hạ tầng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ mạng riêng ảo trong nước lớp 2 và lớp 3: MetroNET/ MegaWAN.
 

Hỗ trợ và đăng ký 24/7
088 663 0007

Leave a Reply

avatar
Đăng ký088 663 0007