Giới thiệu

BẢNG GIÁ HOÁ ĐƠN ĐIÊN TỬ VNPT

………………………………

DEFINITION / CÁC THUẬT NGỮ

The following terms are construed as follows:

 –  “Minutes of system deployment survey” means a document signed between two parties when VNPT finishes surveying the whole system of Customer, verifies the current status and the capability of deploying the electronic invoice service.

 –  ” Testing scenario” means a document signed between two parties when VNPT finishes all work items under the contract (Excluding maintenance and system upgrade), finishes trial-test to ensure the smooth operational capacity of electronic invoice service system.

 –  “Minutes of handover” means a document signed between two parties to confirm the technical conditions of the entire system after installation, technical testing to ensure the system can be put into operation.

 –  “On job Training” is a form of training to use electronic invoice system, helping Customer’s employees understand and master on using electronic invoice system provided by VNPT.

………………………………….

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 –  “Biên bản khảo sát triển khai hệ thống”: Là văn bản được ký kết giữa hai bên khi VNPT khảo sát xong toàn bộ hệ thống của Quý khách, xác nhận tình trạng thực tại và khả năng triển khai dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT.

 –  “Kịch bản kiểm thử”: Là văn bản được ký kết giữa hai Bên khi VNPT triển khai xong các hạng mục công việc của Hợp đồng (trừ hạng mục bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống) cho Quý khách, quy định các nội dung cần chạy thử, rà soát để kiểm tra năng lực hoạt động của hệ thống phát hành Hóa đơn điện tử VNPT.

 –  “Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hệ thống”: Là văn bản ký kết giữa hai Bên xác nhận tình trạng kỹ thuật của toàn bộ hệ thống sau khi được triển khai lắp đặt, đo kiểm kỹ thuật hệ thống đảm bảo để đưa vào hoạt động.

 –  “Đào tạo Onjob”: Là hình thức đào tạo sử dụng hệ thống Hóa đơn điện tử VNPT, giúp nhân viên Quý khách có thể hiểu và làm chủ quá trình sử dụng hệ thống Hóa đơn điện tử mà VNPT cung cấp.

Đăng ký088 663 0007